Menu

Klubbens Lovsæt

Love for KØGE BOLDKLUB

Navn og hjemsted:
§ 1.

1: Klubbens navn er Køge Boldklub.
2: Klubbens hjemsted er Køge kommune.

Formål:
§ 2.

1: Klubbens formål er at udbrede kendskabet til og færdighederne i fodbold under de bedst mulige forhold

for medlemmerne samt at samle medlemmerne i et kammeratligt samvær i klubbens regi.

Organisation:
§ 3.

1: Boldklubben er medlem af Sjællands Boldspil-Union (SBU).

Medlemmer:
§ 4.

1: Som medlemmer af boldklubben optages såvel piger/kvinder som drenge/mænd. Laveste indmeldelses alder fastsættes af bestyrelsen efter aftale med ungdomsafdelingen.
Medlemskabet kan være som aktiv eller passivt medlem.

2: Udmeldelse af boldklubben kan kun ske ved henvendelse til kassereren.

3: Bestyrelsen kan udelukke et medlem, som ved sin opførsel skader boldklubbens virksomhed.

Tilsvarende gælder ved kontingentrestancer på et halvt år eller mere. Bliver et medlem udelukket, kan udelukkelsen forlanges forelagt den førstkommende generalforsamling til prøvelse.

Denne prøvelse har den pågældende – uden stemmeret, men med taleret – ret til at overvære.

Kontingent:
§ 5.

1: Såvel aktive som passive medlemmer betaler kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingent betales forud og opkræves halv- eller helårligt efter bestyrelsens afgørelse.

Ubetalte ledere er kontingentfrie med aktive medlemmers rettigheder. Ubetalte ledere, der også ønsker at være aktive på banen, betaler passivt kontingent.

Ubetalte ledere, er ledere, som har indgået en skriftlig lederaftale med Køge Boldklub.

Æresmedlemmer er kontingentfrie med aktive medlemmers rettigheder.

2: Bestyrelsen kan i særlige tilfælde give hel eller delvis kontingentfritagelse efter ansøgning.

Bestyrelsen er bemyndiget til at eftergive et medlem kontingentrestance, når denne er fremkommet på grund af sygdom eller lignende særlige forhold.

Ordinær generalforsamling:
§ 6.

1: Generalforsamlingen er boldklubbens højeste myndighed.

2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal og indkaldes med 14 dages varsel på klubbens hjemmeside og i den lokale presse.

3: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

4: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger – bortset fra afgørelse jf. § 10 og 11 – ved simpelt stemmeflertal.

Stemmeret til generalforsamlingen har fremmødte, aktive medlemmer, som er fyldt 16 år. Medlemmer under 16 år kan repræsenteres med fuld stemmeret af en forælder eller værge. Forudsætningen for at have stemmeret er, at medlemmet har betalt kontingent samt har været medlem af Køge Boldklub i mindst 1 måned.

Skriftlig afstemning finder sted når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer forlanger det.

Forslag der ikke opnår flertal eller hvor stemmetallene står lige bortfalder.

5: Til at lede generalforsamlingen vælges en dirigent, der skal kontrollere, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og at beslutningerne træffes i overensstemmelse med vedtægterne.

Dirigenten skal påse, at der over generalforsamlingen føres en protokol indeholdende debattens hovedemner og beslutninger. Protokollen autoriseres ved dirigenten og formandens underskrift.

6: Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent og stemmetællere.

2: Bestyrelsens beretning.

3: Bestyrelsen forelægger det foregående års regnskab samt det nye års budget.

4: Fastsættelse af kontingent.

5: Indkomne forslag.

6: Valg af bestyrelse og suppleanter, revisorer og suppleant.

7: Eventuelt.

Alle punkter på dagsordenen forelægges generalforsamlingen til godkendelse – bortset fra pkt. 7, hvorunder der ikke kan træffes beslutninger.

Ekstraordinær generalforsamling:
§ 7.

1: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter krav herom til bestyrelsen.

2: Motiveret indvarsling af ekstraordinær generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel i den lokale presse samt på Køge Boldklubs hjemmeside.

Bestyrelse:
§ 8.

1: Bestyrelsen varetager under ansvar overfor generalforsamlingen boldklubbens anliggender.

2: Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling alle valg gælder for 2 år (to) år. Formanden, næstformanden og kassereren vælges særskilt af generalforsamlingen. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, mens næstformanden, kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Generalforsamlingen vælger 2 bestyrelsessuppleanter, hvis valgperiode er 1 år (et) år.

Til at varetage regnskaberne vælger generalforsamlingen 2 revisorer og revisorsuppleanter, således at 1 (en) revisor og 1 (en) revisorsuppleant på valg hvert år.

Til at repræsentere boldklubben på DBU’s delegeretmøde deltager formanden for ungdomsafdelingen og 1 repræsentant udpeget af bestyrelsen blandt bestyrelsens medlemmer.

3: Valgbar til bestyrelsen er enhver person jvf. §5, der opfylder betingelserne i lovgivningen om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. om adgang til næringsbrev og alkoholbevilling.

Til alle andre af boldklubbens tillidsposter kan ethvert medlem vælges/udpeges.

4: Fratrædes en tillidspost i en valgperiode indtræder suppleanten i den pågældende valgturnus.

Fratræder formanden, næstformanden eller kassereren i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig af sin midte med en formand, næstformand og/eller kasserer. Denne konstituering er gældende til førstkommende ordinære generalforsamling.

5: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, men kan dog kun være beslutningsdygtig, når mindst halvdelen (4) er til stede.

Over bestyrelsens møder og beslutninger føres en protokol, som godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

6: Til at tegne Køge Boldklub kræves – bortset fra § 9 stk. 3 – underskrift af formanden eller kassereren i forening med 1 (ét) bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan – bortset fra forhold jfr. § 9 stk. 3 – meddele prokura til én eller flere personer i eller udenfor bestyrelsen.

7: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg m.v. til løsning af bestemte opgaver.

Bestyrelsen ansætter trænere og anden fornøden medhjælp samt udpeger holdledere m.v.

8: Bestyrelsen har ansvaret for koordineringen og kontakten til boldklubbens støtteforeninger m.v., ligesom den tilrettelægger ledelsen m.v. af ungdomsafdelingen.

Økonomi og regnskab:
§ 9.

1: Regnskabet er kalenderåret.

2: Bestyrelsen fastsætter vederlag m.v.

3: Til køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves generalforsamlingens godkendelse samt underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

4: I boldklubbens lokaler søger bestyrelsen at opretholde en lovmæssigt godkendt restaurationsvirksomhed.

Vedtægtsændringer:
§ 10.

1: Til ændring af boldklubbens love – bortset fra de i § 11 omhandlede forhold – kræves, at mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

I modsat fald er forslaget bortfaldet.

Opløsning m.v.:
§ 11.

1: Til vedtagelse af forslag om boldklubbens opløsning, forslag om ændringer af boldklubbens formålsparagraf jf. § 2 og/eller forslag om udmeldelse af SBU jf. § 3, kræves, at mindst ¾ af samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

2: Er generalforsamlingen efter bestemmelserne i stk. 1 ikke beslutningsdygtig, indbringes forslaget – hvis de på generalforsamlingen stemmeberettigede medlemmer med mindst ¾ flertal er gået ind for det stillede forslag – for en ekstraordinær generalforsamling, der på dirigentens foranledning indkaldes i henhold til reglerne i § 7 stk. 2, idet dog indkaldelsen skal indeholde den fulde ordlyd af de pågældende forslag.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 14 (fjorten) dage efter den generalforsamling, det være sig ordinær eller ekstraordinær – på hvilket det pågældende forslag er fremlagt.

På denne ekstraordinære generalforsamling kan ét af de i stk. 1 omhandlende forslag vedtages, når mindst ¾ af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer stemmer herfor.

2.Ved beslutning om boldklubbens opløsning tager generalforsamlingen stilling til formuens anvendelse,idet den dog ikke kan uddeles til de enkelte medlemmer, men skal gå til idrætslige eller

velgørende formål.

Sådan vedtaget på ordinær generalforsamling den 28. januar 2016.