Menu

Klubbens Lovsæt

Love for KØGE BOLDKLUB

Navn og hjemsted:
§ 1.

1: Klubbens navn er Køge Boldklub.
2: Klubbens hjemsted er Køge kommune.

Formål:
§ 2.

1: Klubbens formål er at udbrede kendskabet til og færdighederne i fodbold under de bedst mulige forhold

for medlemmerne samt at samle medlemmerne i et kammeratligt samvær i klubbens regi.

Organisation:
§ 3.

1: Boldklubben er medlem af DBU Sjælland.

Medlemmer:
§ 4.

1:

Ændres til: 1: Som medlemmer af boldklubben optages såvel piger/kvinder som drenge/mænd. Laveste indmeldelses alder fastsættes af bestyrelsen.

 

2: Udmeldelse skal ske skriftligt til admin@koge-boldklub.dk , og kontingent for uforbrugt periode tilbagebetales ikke. 

3: Bestyrelsen kan udelukke et medlem, som ved sin opførsel skader boldklubbens virksomhed.

Tilsvarende gælder ved kontingentrestancer på et halvt år eller mere. Bliver et medlem udelukket, kan udelukkelsen forlanges forelagt den førstkommende generalforsamling til prøvelse.

Denne prøvelse har den pågældende – uden stemmeret, men med taleret – ret til at overvære.

Kontingent:
§ 5.

Bestyrelsen fastsætter kontingent og eventuelle gebyrer, dog med den begrænsning at kontingentet ikke varierer mere end 10% i forhold til forrige års kontingent.  

Bestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, midlertidigt fritage medlemmer helt eller delvis for at betale kontingent. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Pådrager et medlem sig restance ud over en måned, kan vedkommende udelukkes fra deltagelse i klubbens træning, kampe og øvrige arrangementer.

Æresmedlemmer er kontingentfrie med aktive medlemmers rettigheder.

 

2: Bestyrelsen kan i særlige tilfælde give hel eller delvis kontingentfritagelse efter ansøgning.

Bestyrelsen er bemyndiget til at eftergive et medlem kontingentrestance, når denne er fremkommet på grund af sygdom eller lignende særlige forhold.

 

Ordinær generalforsamling:
§ 6.

1: Generalforsamlingen er boldklubbens højeste myndighed.

2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal og indkaldes med 14 dages varsel på klubbens hjemmeside og i den lokale presse.

3: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

4: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger – bortset fra afgørelse jf. § 10 og 11 – ved simpelt stemmeflertal.

Stemmeret til generalforsamlingen har fremmødte, aktive medlemmer, som er fyldt 16 år. Medlemmer under 16 år kan repræsenteres med fuld stemmeret af en forælder eller værge. Forudsætningen for at have stemmeret er, at medlemmet har betalt kontingent samt har været medlem af Køge Boldklub i mindst 1 måned.

Skriftlig afstemning finder sted når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer forlanger det.

Forslag der ikke opnår flertal eller hvor stemmetallene står lige bortfalder.

5: Til at lede generalforsamlingen vælges en dirigent, der skal kontrollere, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og at beslutningerne træffes i overensstemmelse med vedtægterne.

Dirigenten skal påse, at der over generalforsamlingen føres en protokol indeholdende debattens hovedemner og beslutninger. Protokollen autoriseres ved dirigenten og formandens underskrift.

6: Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent og stemmetællere.

2: Bestyrelsens beretning.

3: Bestyrelsen forelægger det foregående års regnskab samt det nye års budget.

4: Fastsættelse af kontingent.

5: Indkomne forslag.

6: Valg af bestyrelse og suppleanter, revisorer og suppleant.

7: Eventuelt.

Alle punkter på dagsordenen forelægges generalforsamlingen til godkendelse – bortset fra pkt. 7, hvorunder der ikke kan træffes beslutninger.

 

Ekstraordinær generalforsamling:
§ 7.

1: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter krav herom til bestyrelsen.

2: Motiveret indvarsling af ekstraordinær generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel i den lokale presse samt på Køge Boldklubs hjemmeside.

Bestyrelse:
§ 8.

1: Klubben ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen varetager klubbens daglige drift og træffer bestemmelser om alle klubbens anliggender. Bestyrelsen kan ansætte administrationspersonale som varetager klubbens daglige drift. Bestyrelsen udnævner lederne for klubbens sportslige afdelinger og fastlægger deres ansvarsområder. Bestyrelsen kan delegere sine opgaver til klubbens ledere. Bestyrelsen kan dog ikke delegere det økonomiske ansvar for klubbens drift.

Bestyrelsen består af minimum fem og maksimum syv medlemmer. Generalforsamlingen vælger på den ordinære generalforsamling i lige år formanden og to medlemmer og i ulige år to medlemmer alle for to år ad gangen. Generalforsamlingen har, efter indstilling fra bestyrelsen, på den ordinære generalsamling hvert år mulighed for at vælge yderligere 2 medlemmer, dog kun for et år ad gangen. Valgberettiget til bestyrelsen er medlemmer over 18 år.

Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter den ordinære generalforsamling med en næstformand, kasserer og, i tilfælde af ansat administrationspersonale, en administrationsansvarlig.

Bestyrelsen holder møder så ofte formanden eller to af dens medlemmer finder det ønskeligt. Møderne indkaldes skriftligt. Bestyrelsens forretningsorden kan dog bestemme at møderne indkaldes på anden måde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, således at formanden og i dennes forfald næstformandens stemme i tilfælde af stemmelighed er afgørende.

Til at varetage regnskaberne vælger generalforsamlingen 2 revisorer og revisorsuppleanter, således at 1 (en) revisor og 1 (en) revisorsuppleant på valg hvert år.


2: Til at tegne Køge Boldklub kræves – bortset fra § 9 stk. 3 – underskrift af formanden eller kassereren i forening med 1 (ét) bestyrelsesmedlem.

 

Økonomi og regnskab:
§ 9.

1: Regnskabet er kalenderåret.

2: Bestyrelsen fastsætter vederlag m.v.

3: Til køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves generalforsamlingens godkendelse samt underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

 

Vedtægtsændringer:
§ 10.

1: Til ændring af boldklubbens love – bortset fra de i § 11 omhandlede forhold – kræves, at mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

I modsat fald er forslaget bortfaldet.

 

Opløsning m.v.:
§ 11.

1: Til vedtagelse af forslag om boldklubbens opløsning, forslag om ændringer af boldklubbens formålsparagraf jf. § 2 og/eller forslag om udmeldelse af DBU Sjælland jf. § 3, kræves, at mindst ¾ af samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

2: Er generalforsamlingen efter bestemmelserne i stk. 1 ikke beslutningsdygtig, indbringes forslaget – hvis de på generalforsamlingen stemmeberettigede medlemmer med mindst ¾ flertal er gået ind for det stillede forslag – for en ekstraordinær generalforsamling, der på dirigentens foranledning indkaldes i henhold til reglerne i § 7 stk. 2, idet dog indkaldelsen skal indeholde den fulde ordlyd af de pågældende forslag.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 14 (fjorten) dage efter den generalforsamling, det være sig ordinær eller ekstraordinær – på hvilket det pågældende forslag er fremlagt.

På denne ekstraordinære generalforsamling kan ét af de i stk. 1 omhandlende forslag vedtages, når mindst ¾ af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer stemmer herfor.

2.Ved beslutning om boldklubbens opløsning tager generalforsamlingen stilling til formuens anvendelse, idet den dog ikke kan uddeles til de enkelte medlemmer, men skal gå til idrætslige eller velgørende formål.

Sådan vedtaget på ordinær generalforsamling den 31. januar 2019.